DURBAN POISON, 100% SATIVA, Week 7 of Flower, SO STICKY… [YT Vlog 11/10/19]

3y
4:56